Algemene voorwaarden

Grote Sloef is ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) onder nummer  0849.052.975

Artikel 1: Begrippen
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Grote Sloef: de gedragsdeskundige, gespecialiseerd in advisering, begeleiding van ongewenst gedrag van honden, en/of therapie voor of met honden.
1.2 Klant: de hondeneigenaar of persoon die Grote Sloef wenst in te schakelen betreffende de opvoeding en training van zijn hond, of de persoon die gebruik wenst te maken van de therapie gegeven door Grote Sloef.
1.3 Overeenkomst: de overeenkomst waarbij Grote Sloef zich tegen haar wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden cursus, consult of activiteit.
1.4 Contractperiode: de overeengekomen duur van de “overeenkomst” in de vorm van één of meer cursussen, consulten en/of activiteiten.

Artikel 2: Aangaan van de overeenkomst
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die de klant aangaat met Grote Sloef.
2.2 De opdracht kan aangegaan worden door te reageren op het aanbod van Grote Sloef middels schriftelijke afspraken.
2.3 Na aanmelding is de klant verplicht het verschuldigde bedrag contant te voldoen op de eerste lesdag/consult/activiteit of het bedrag te betalen door middel van een overschrijving. In overleg met de klant kan Grote Sloef uitzonderingen maken op deze afspraak. Het rekeningnummer van Grote Sloef is:
IBAN: BE68 9730 7517 5034
BIC: ARSP BE 22 (Argenta Spaarbank)
2.4 In geval van niet tijdige betaling behoudt Grote Sloef zich het recht om de klant niet deel te laten nemen aan de cursus, consult of activiteit.
2.5 De klant ontvangt na aanmelding bevestiging van de gemaakte afspraak voor cursus, consult of activiteit, door middel van mail.
2.6 Indien de klant minderjarig is, is de aanwezigheid van ouder, verzorger en/of wettelijke vertegenwoordiger vereist. Ouders, verzorgers en/of wettelijke vertegenwoordigers van de minderjarige klant blijven ten alle tijden verantwoordelijk voor de minderjarige klant.

Artikel 3: In aanmerking komen voor cursus, consult en/of activiteit
3.1 Grote Sloef bepaalt wanneer en of een klant in aanmerking komt voor een bepaalde cursus, consult en/of activiteit uit het aanbod van Grote Sloef.
3.2 Cursus “heropvoeding”: de klant komt pas in aanmerking wanneer de hond is ingeënt volgend de reguliere inentingen.
3.3 Cursus “puppytraining”: de klant komt pas in aanmerking wanneer de hond waarmee deelgenomen wordt een minimum leeftijd heeft van 8 weken en een maximum leeftijd heeft van 1,5 jaar.

Artikel 4: annulering van cursussen, consults en activiteiten
4.1 Grote Sloef bepaalt of er cursussen, consults en/of activiteiten afgelast zullen worden. Cursussen, consults en/of activiteiten die door Grote Sloef zijn afgelast kunnen eventueel doorgeschoven worden, maar men kan ook in onderling overleg bepalen dat de betaling terugbetaald wordt.
4.2a Klant dient minimaal 48u op voorhand mondeling (telefonisch, SMS of persoonlijk) aan te geven wanneer een cursus, consult en/of activiteit wegens omstandigheden niet kan plaatsvinden.
4.2b Indien de cursus, consult en/of activiteit minder dan 48u op voorhand wordt afgezegd door de klant, wordt 50% van de kosten van de cursus, consult en/of activiteit in rekening gebracht.
4.3c Wordt de cursus, consult en/of activiteit door Grote Sloef afgezegd, dan zullen er geen kosten in rekening gebracht worden.

Artikel 5: Aansprakelijkheid van Grote Sloef
5.1 Grote Sloef is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, ten gevolge van niet direct met haar dienstverlening verband houdende zaken.
5.2 Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van Grote Sloef op internet of andere publicaties binden de Grote Sloef niet.
5.3 Grote Sloef is niet aansprakelijk voor ziekten en/of (vermeende) gebreken, mentaal of fysiek, welke de hond mogelijk oploopt tijdens of ten gevolge van gedragsbegeleiding, tenzij er sprake is grove nalatigheid in welk geval de schadevergoeding beperkt is waarvoor de Grote Sloef ter zake verzekerd is.
5.4 Grote Sloef kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven van de door de klant gewenste resultaten.
Artikel 6: Aansprakelijkheid van de klant
6.1 De klant is aansprakelijk voor alle schade welke door de klant meegebrachte hond(en) aan personen of goederen worden toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan materialen van de organisatie, haar medewerkers en de locatie waar de activiteit plaats vindt.
6.2 Grote Sloef adviseert een goede familiale verzekering af te sluiten.
Artikel 7: Geschillen
7.1 Op de overeenkomsten gesloten met de Grote Sloef is Belgisch recht van toepassing. De bevoegde rechter is de rechter die de wet daartoe aanwijst.
Artikel 8: Huisregels
8.1 Tijdens de cursus, consult en/of activiteit kunnen foto’s en/of beeldmateriaal gemaakt worden die gebruikt worden voor interne opvoedkundige doeleinden. Heeft u hier bezwaar tegen, dan dient u dit zelf kenbaar te maken.